WORKSHOPS 2013-2016

SARDAM / 2016

NICOSIA / 08 OCTOBER 2016 / ARTOS FOUNDATION

amanatidis_photo_workshop_02

a) 3:00pm -7:00pm (GREECE) VASILIS AMANATIDES / Γραφή_αφή: Το κειμενικό σώμα -Η ποίηση και η επιτέλεσή της: αντλώντας από την επ-αφή Κόσμου-Εαυτού-Τέχνης, και από το «μεταξύ» των ειδών (ποίηση-πεζό-θέατρο) / Writing_touch: The body of a text – Poetry and Poetry Performance: inspired by the connections between World-Self-Art and the “in-between” identity of genres (poetry-prose-drama)

Ο Βασίλης Αμανατίδης, μέσα σε 15 χρόνια εκδόσεων και 25 γραφής, έχει κερδίσει την υποψία πως η αφή και η αφήγηση είναι οι μόνοι τρόποι που έχουμε οι άνθρωποι για να ενωνόμαστε μεταξύ μας. Ποιητής που πεζογραφεί, συγγραφέας που «θεατροποιεί», επιτελεστής των κειμένων του, στοχεύει προπάντων στη δημιουργία κειμενικών υβριδίων. Πιστεύει δε πως στη δημιουργική γραφή εκείνο που κυρίως μεταδίδεται είναι η διαρκής αμφιβολία, το πάθος, η άρνηση της στασιμότητας, η πειραματική αναζήτηση όλων των πιθανοτήτων.

Ωστόσο, η συστηματική ενασχόληση με την ποιητική τέχνη είναι προπάντων εργασία, καθώς και μια διά βίου αναμέτρηση με την ιστορία και τις μορφές της. Έτσι, σε ολόκληρο τον 20ό, αλλά και στις αρχές του 21ου αιώνα μας, η ποίηση όχι μόνο ενώθηκε μέσα από ποικίλους και αναπάντεχους τρόπους με τις άλλες τέχνες, αλλά και απελευθερώθηκε δραστικά από την τυπωμένη σελίδα, για να μεταβεί ξανά στη σωματική Φωνή του υποκειμένου (ποιητή, αναγνώστη ή performer).

Mέσα στο πλαίσιο αυτού του τετράωρου εργαστηρίου, κατά το πρώτο δίωρο θα δοθούν συμπυκνωμένα ίχνη από τα τεχνικά στοιχεία της ποίησης (συντακτικό, σχήματα λόγου, κυριολεξία, μεταφορά και μετωνυμία, στίξη, τομές, ρίμα, έμμετρο-ποικιλόμετρο-ελεύθερο στίχο, ύφος, ήχο και ρυθμό), ενώ θα γίνει μνεία μιας σειράς από κρίσιμες έννοιες και πρακτικές (ακρίβεια, σαφήνεια, αφαίρεση, συμπύκνωση, επινόηση, διαμόρφωση, δόμηση, σύνθεση). Αναφορά θα γίνει και στη διάκριση μεταξύ σιωπηρής και μεγαλόφωνης ανάγνωσης, στην άρρηκτη σχέση της ποίησης με τη φωνή και το σώμα του ποιητή. Μέσα από συζεύξεις ενδεικτικών παραδειγμάτων, αντλημένων από τη διαχρονία της ποιητικής τέχνης, αλλά με ιδιαίτερη έμφαση στον 20ό αιώνα, θα συζητηθούν οι σχέσεις που γεφυρώνουν την ποίηση με τις υπόλοιπες τέχνες.

Στο δεύτερο δίωρο, οι συμμετέχοντες θα γράψουν και θα παρουσιάσουν –ατομικά και ομαδικά– μία γραπτή (και μαζί προφορική) παιγνιώδη λεκτική σύνθεση, βάσει δεδομένων μοτίβων, η οποία κατόπιν θα σχολιασθεί από όλους. Βασικά εργαλεία: η άντληση θεμάτων και μοτίβων μέσα από το τριμερές σχήμα Κόσμος (πραγματικότητα, πολιτική, επικαιρότητα) – Εαυτός (ψυχική δομή, βιογραφία, προσωπικές εμμονές, φαντασία, όνειρα) – Τέχνη (προσωπικές επιλογές από όλο το φάσμα των τεχνών: εικαστικών, παραστατικών, γραφής).

Το εργαστήριο απευθύνεται σε όλους: σε όσους έχουν ήδη διαμορφώσει σχέση με τη γραφή, καθώς σε όσους θα ήθελαν να διαμορφώσουν.

The first two hours of this four-hour workshop will succinctly look at traces of the technical elements of poetry (syntax, figures of speech, literalness, metaphor and metonymy, punctuation, sections, rhyme, metrical-varying-free verse style, sound and rhythm). Also discussed will be a series of crucial concepts and practices (precision, clarity, abstraction, condensation, invention, formulation, structure, composition). Reference will further be made on the distinction between silent and out-loud reading, the inextricable relation between poetry and the poet’s voice and body. By bringing together indicative examples drawn from the diachronicity of the poetic art, though with a special emphasis on the 20th c., a discussion will take place on the relations adjoining poetry to the rest of the arts.

In the second two-hour part, participants will write and present – both individually and as a group – a written (as well as oral) playful verbal composition based on specific patterns, which will then be commented by all. Basic tools: deriving topics and patterns through the tripartite schema World (reality, politics, current affairs) – Self (psychic structure, biography, personal obsessions, imagination, dreams) – Art (personal choices from across the entire art spectrum: visual arts, performing arts, writing).

The workshop is addressed to everyone: those who have already built a relation with writing and those wishing to do so.

LIMASSOL / 09 OCTOBER 2016 / THE TRADE

ΦΩΤΟ ΜΑΡΙΑ Α ΙΩΑΝΝΟΥ

b) 10:30am -2:30pm (CYPRUS) MARIA A. IOANNOU– Το αντικείμενο ως λογοτεχνικός πρωταγωνιστής στη μικρή φόρμα / Objects as literary protagonists in short fiction

Το εργαστήρι δημιουργικής γραφής που προτείνει η Μαρία Α. Ιωάννου για το 4ο φεστιβάλ ΣΑΡΔΑΜ επικεντρώνεται στο θέμα της διδακτορικής της διατριβής εν εξελίξει, που είναι η χρήση των αντικειμένων στη σύγχρονη λογοτεχνία και ιδιαίτερα στη μικρή φόρμα δηλ. το δίηγημα και μικροδιήγημα. Χρησιμοποιώντας πραγματικά αντικείμενα, καθώς και δείγματα από άλλες Τέχνες (πίνακες, φωτογραφίες, ταινίες μικρού μήκους), και αντλώντας από τη σύγχρονη ελληνική και αγγλοσαξονική λογοτεχνία, το συγκεκριμένο εργαστήρι αποσκοπεί στο να ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να γράψουν είτε για προσωπικά αντικείμενα (και τις εμμονές που μπορεί να περικλείουν), είτε για τα αντικείμενα γύρω τους (και τις πιθανές επιδράσεις και συμβολισμούς τους), μεταμορφώνοντάς τα μέσω της μυθοπλασίας. Αυτό θα γίνει ταυτόχρονα με την παρουσίαση και εξάσκηση τεχνικών Διηγηματογραφίας και πεζού λόγου γενικότερα, όπως: Show don’t Tell, υπαινικτική γραφή, χρήση των αισθήσεων, εναλλαγή προοπτικής και προσώπου αφήγησης, επίδραση περιεχομένου πάνω στη γλώσσα κ.ό.κ. Το σώμα ως αντικείμενο και το αντικείμενο ως σώμα, θα αποτελέσει μία ακόμη πτυχή του συγκεκριμένου εργαστηρίου, εξερευνώντας ελαφρώς τη φιλοσοφία της Σωματοποιημένης Φαινομενολογίας  (Embodied Phenomenology). Το εργαστήρι απευθύνεται όχι μόνο σε άτομα που ήδη γράφουν αλλά και σε άτομα που επιθυμούν να πειραματιστούν με τη συγγραφή και τη λογοτεχνία, καθώς και σε όσους έχουν ιδιαίτερη σχέση με τα αντικείμενα, είτε μέσα από την τέχνη τους, είτε μέσα από τη ζωή τους.

The creative writing workshop proposed by Maria A. Ioannou for the fourth SARDAM festival is focused on the topic of her ongoing doctoral thesis, namely the use of objects in contemporary literature, especially in short fiction, i.e. short story and flash fiction. Utilizing real objects as well as specimens associated with other Arts (paintings, photographs, short films) and drawing from contemporary Greek and Anglo-Saxon literature, this workshop aims to encourage participants to write about either personal items (and any obsession attached to them) or about objects around them (with their likely influences and symbolisms), and to transform them through fiction. This will occur in parallel to a presentation of and training in short story and prose writing techniques such as: Show don’t Tell, allusive writing style, use of the senses, alternations of perspective and narrator, effect of content on language etc. The body as object and the object as body will provide yet another aspect of this particular workshop, touching upon the concept of Embodied Phenomenology. The workshop is not only addressed to people who write but also to those wishing to experiment with writing and literature, as well as people with a special connection to objects, either through their art or through their own life.

sergio-garau_by-dimitri-ruggeri[5417]

??????????????????????????????????

c) 3:30pm -7:30pm (ITALY) SERGIO GARAU – Poetry Slam! *poetry and spoken word workshop in english (but texts can be written and performed in greek as well) – with the participation of the contrabassist Ireneaos Koullouras

%ce%b9%cf%81%ce%b9%ce%bd%ce%b5%ce%bf%cf%82-%cf%86%cf%89%cf%84%ce%bf

You’ll practice the art of writing and performing through various exercises intertwining written text, voice, body language and music. You’ll go through the different phases of developing a text and a spoken word act – 1. Invention 2. Structure 3. Writing Forms and Performance Forms 4. Action and Live Performance – by learning, experimenting, playing and combining various techniques and tricks.

The workshop aims to create a space, a temporary autonomous zone, in which all participants will express themselves and listen to each other, will grow awareness of their stage presence and voice, will be encouraged in finding or developing their own writing and performing style and in further publishing and performing possibilities.

It will be held in english, but texts in all languages will be welcome.

Towards the end there will be a playful enactment of a poetry slam, worldwide very successful poetry challenge, in which each participant will perform a short text (written during the workshop or previously).

Duration: 4 hours

Participation fee: 20 euro (per workshop) – for those wishing to attend all workshops of Sardam, one is free. Limited number of participants. By reservation only, until the 3rd of October: 99404072

Θα εξασκηθείτε στην τέχνη της γραφής και της ερμηνείας μέσα από διάφορες ασκήσεις όπου συνυφαίνονται κείμενο, φωνή, γλώσσα του σώματος και μουσική. Θα διδαχθείτε τις τέσσερις φάσεις ανάπτυξης κειμένου και ερμηνείας παραστατικής ποίησης (spoken word act) – 1. Εφεύρεση 2. Δομή 3. Φόρμες Γραφής και Φόρμες Ερμηνείας 4. Δράση και Ζωντανή Παράσταση – μέσα από μια διαδικασία μάθησης, πειραματισμού, παιχνιδιού και συνδυασμού διαφόρων τεχνικών και τεχνασμάτων.

Το εργαστήρι αποσκοπεί να δημιουργήσει έναν χώρο, μια προσωρινή αυτόνομη ζώνη, όπου όλοι οι συμμετέχοντες θα εκφραστούν και θα εισακουστούν, θα αποκτήσουν συνείδηση της σκηνικής τους παρουσίας και φωνής, θα ενθαρρυνθούν να βρουν ή να αναπτύξουν το προσωπικό τους συγγραφικό ή ερμηνευτικό ύφος αλλά και να αξιοποιήσουν επιπρόσθετες δυνατότητες έκδοσης και ερμηνείας.

Η γλώσσα εργασίας θα είναι τα αγγλικά, ωστόσο είναι ευπρόσδεκτα κείμενα σε οποιανδήποτε γλώσσα.

Στο τελικό στάδιο του εργαστηρίου θα πραγματοποιηθεί προσομοίωση διαγωνισμού/φεστιβάλ προφορικής ποίησης-poetry slam, όπου ο καθένας θα ερμηνεύσει παραστατικά ένα σύντομο κείμενο (γραμμένο κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου ή και προηγουμένως).

 

SARDAM/2015

LIMASSOL @ Dancehouse

  • 04/10/15, 10.30-2.30, Christos Martinis – GREECE – (in cooperation with the group Anti-Narrative: Panos Papapanayiotou & Yiannis Adamis)

10175973_433623496773432_1147230938_n

«Automatic Writing / Stream of Consciousness / Experimentation in Short Fiction»

This workshop, after presenting literary examples from known authors and initiating critical analysis and discussion, will encourage the participants to produce their own texts of short fiction, using narrative and writing techniques like the automatic response to writing, the stream of consciousness and other innovative experimental methods. The workshop will also include writing exercises that will interact with other forms of art like electronic music and/or dance, aiming at inspiring the participants to respond to sound and/or dance through their words, thus enriching the texts they produce further.

  • 04/10/15, 3:30pm-7:30pm, Ernesto Estrella Cozar – SPAIN/USA

unnamed

«Sound Poetry and much much more!»

This workshop will introduce the participants to the history and characteristics of Sound Poetry, guiding them on a trip full of philosophy, sounds and traditions, through both theoretical and practical approaches. The workshop will also address ways of translating and transforming sound in both oral and written form, as well as ways of performing those sounds through reading.

Workshop Video Teaser: http://www.youtube.com/watch?v=A8VkprPvKJU

NICOSIA @ Artos Foundation

  • 03/10/15, 3:30pm-7:30pm, Dimitris Tanoudis – GREECE

P1340808

«The Novel’s Framework: Evolution of the story in three steps»

After taking part in Sardam’s 1st edition in 2013, through a workshop on short fiction, Dimitris Tanoudis returns to deliver a workshop on bigger forms of Writing, like the Novel, its qualities, challenges and complications. Starting from theory, this workshop will then move to written practice that will be followed by on-the-spot feedback and discussion.

ergasthri 1 ergasthri 3 12083865_10153240994703111_1254176720_nergasthri 6ergasthri 4ergasthri 5 ergasthri 7

………………………………………………………………………

SARDAM 2014

1977395_10152741736221100_7769672243720606229_n photo-139

@ 341 CREATIVE SPACES, 341 Ayiou Andreou street, LIMASSOL1526427_10152190911876464_7528030904805242457_n

11-2 / Δημήτρης Αθηνάκης (Ελλάδα) / Η γόμα ως μολύβι: Από τη δημιουργική γραφή στο δημιουργικό σβήσιμο Πέρα από το φόβο της λευκής κόλλας, υπάρχει ο κίνδυνος της γεμάτης κόλλας. Λέξεις παντού, εικόνες, μνήμες, μπλα μπλα μπλα. Γράφουμε, λένε οι γραφιάδες, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Μία λέξη εδώ, άλλη μία εκεί, μια τρίτη παραπέρα. Η διαδικασία της ―όποιας― γραφής δεν είναι μόνο ένα κυριαρχικό «δεν μπορώ να κάνω αλλιώς». Είναι και μια διαδικασία όπου αφηνόμαστε μπρος στην πρεμούρα να τα πούμε «όλα», μην και δεν ξεδιπλώσουμε όλες μας τις μοναδικές σκέψεις, μην και δεν ξετυλίξουμε όλο μας το ταλέντο, όσο κι αν είναι αυτό, μην και αφήσουμε μια λέξη, μια πράξη, μια θεωρία μας απέξω. Αυτό όμως αφορά μόνο εμάς, τους γραφιάδες. Ο αναγνώστης; Πού και πώς μπλέκεται ο αναγνώστης σ’ αυτήν τη διαδικασία; Το εργαστήριο αυτό θα προσπαθήσει να δείξει την άτυπη, την εσωτερική συνομιλία του γραφιά με τον αναγνώστη του. Την πάλη μεταξύ του «πρέπει να τα πω όλα» και του «θα πω όσα μπορούν να φτάσουν στ’ αυτί του Άλλου». Το σβήσιμο είναι η δυσκολότερη διαδικασία της γραφής. Το να γίνουμε οι επιμελητές του εαυτού μας σημαίνει να γίνουμε οι πρώτοι αναγνώστες μας ― για να μπορούν ν’ ακολουθήσουν κι άλλοι. Το παρόν εργαστήριο θα κάνει μια απόπειρα να εντοπίσει τρόπους να γίνουμε οι πρώτοι (και καλύτεροι) αναγνώστες των έργων μας. Dimitris Athinakis (GR) / The eraser as a pencil: From creative writing to creative erasing Beyond the fear of the blank page, there is always the risk of the bustling one. Words, images, memories, blah blah blah. We write, say the writers, because we cannot do otherwise. A word here, another there, a third one follows. The process of every kind of writing is not only a dominant “I cannot do otherwise.” It is rather a process where we stand helpless before the eagerness to say it all, to unfold all of our great thoughts, to show our entire talent off, and to not let a single word, deed or theory of ours aside. Yet, this has only to do with us, the writers. And the reader? Where and how the reader gets involved in this process? This workshop will attempt to show the internal conversation with the (imaginary) reader, and the struggle between “I should tell everything” and “I’ll say what can reach or touch the Other.” Erasing is the most difficult process of writing. To become the editors of ourselves means to become the first readers of ours ― and to let other readers follow.  1378385_452637938187661_158975071_n

3 – 6 / Marcal Font i Espi (Spain) / Reading and Performing poetry The workshop will be delivered in english and will consist of a brief review of the history and characteristics of the verbal expression of poetry, as well as an introduction to the aspects related to reading and performing poetry: modes, tones, length, breathing techniques, phrasing, dynamics, gestures, diction, voice. All of the above will be shown through practice.

…………………………………………………………..

SARDAM / 2013

Δημήτρης Τανούδης (Ελλάδα) / “Η γραφή ως στιγμή” – εργαστήρι δημιουργικής γραφής Mια θεωρητική επιτομή των στοιχείων που απαρτίζουν την αφήγηση μικρής φόρμας, το σύγχρονο shortstory, έτσι όπως το ξέρουμε απ’ τον Χέμινγουεϊ και μετά. Η ιστορική εξέλιξη του διηγήματος, αφαίρεση και υπαινιγμός, ζητήματα μορφής. DSC05310

Χρήστος Πολυμενάκος (Ελλάδα/Κύπρος) / “Performing Your Writing” – Performance Writing Masterclass Σε αυτό το εισαγωγικό Masterclass, o Χρήστος Πολυμενάκος, εισηγείται θεμελιώδη θεωρητικά στοιχεία και πρακτικούς τρόπους που αναδεικνύουν τα επιτελεστικά και ερμηνευτικά στοιχεία (performative elements) της συγγραφής. Έμφαση δίνεται στη σχέση σώματος και λέξης και στην προσέγγιση της συγγραφής και της ανάγνωσης ως δράση και εμπειρία. Το εργαστήρι απευθύνεται σε οποιονδήποτε χρησιμοποιεί τις λέξεις και το σώμα επαγγελματικά ή ερασιτεχνικά.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s